Tin công ty
ngày 08/06/2017
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty CP Giống vật nuôi HN Năm 2017

Ngày 07/06/2017 Công ty CP Giống vật nuôi Hà Nội đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016

Về dự với hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty.

Đồng Chí Nguyễn Tiến Hưng - Chủ Tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư & PTNN Hà Nội

Đồng Chí Lương Mạnh Dũng - Nguyên Chủ Tịch HĐQT công ty CP Giống vật nuôi Hà Nội

và đầy đủ các cổ đông hiện hữu của Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, các cổ đông đã biểu quyết và nhất trí cao với với các báo cáo và tờ trình mà hội nghị đã trình bày như:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017;

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng, chỉ tiêu SXKD năm 2017;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng năm 2017;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016;

+ Quyết toán thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2016, phương án năm 2017;

+ TTr lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;

+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017;

+ TTr sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

+ Đại hội thông qua bầu bổ sung bà Trần Thị Tín là thành viên HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2014-2019;

+ Đại hội thông qua bầu bổ sung ông Phạm Ngọc Long làm thành viên ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2014-2019;

Tất cả các báo cáo và tờ trình đều được thông qua và thống nhất với tỷ lệ 100% thể hiện sự tin tưởng, đồng ý nhất trí cao của các cổ đông với hội đồng quản trị của Công ty cũng như ban giám đốc.

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình bày trước đại hội

Đồng Chí Nguyễn Văn Tuấn Trình bày tham luận trước đại hội

Đồng Chí Nguyễn Tiến Hưng - Chủ Tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư & PTNN Hà Nội phát biểu trước đại hội

Đồng Chí Lương Mạnh Dũng - Nguyên Chủ Tịch HĐQT công ty CP Giống vật nuôi Hà Nội phát biểu trước đại hội

Đồng Chí Trần Thị Tín - Chủ Tịch HĐQT công ty CP Giống vật nuôi Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019 phát biểu trước đại hội.

HĐQT ra mắt đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội nghị kết thúc lúc 11h30 phút và đã thành công tốt đẹp.

 

 

 


Chứng Nhận - Giải Thưởng