Tin công ty
ngày 22/04/2016
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty CP Giống vật nuôi HN Năm 2016

Ngày 21/04/2016 Công ty CP Giống vật nuôi Hà Nội đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016

Về dự với hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty.

Đồng Chí Nguyễn Tiến Hưng - Chủ Tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư & PTNN Hà Nội

và đầy đủ các cổ đông hiện hữu của Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, các cổ đông đã biểu quyết và nhất trí cao với với các báo cáo và tờ trình mà hội nghị đã trình bày như:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng năm 2016;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

+ TTr quyết toán thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2015, phương án năm 2016;

+ TTr thông qua kế hoạch SXKD năm 2016;

+ TTr lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;

Tất cả các báo cáo và tờ trình đều được thông qua và thống nhất với tỷ lệ 100% thể hiện sự tin tưởng, đồng ý nhất trí cao của các cổ đông với hội đồng quản trị của Công ty cũng như ban giám đốc.

Hội nghị kết thúc lúc 11h30 phút và đã thành công tốt đẹp.

 

 

 


Chứng Nhận - Giải Thưởng